De Alcoholwet, kleinere inrichtingen straks te vergunnen voor verstrekken alcoholische drank?

Tot op heden is er slechts een wetsvoorstel. Wat gaat er veranderen? Is er veel nieuws of is het oude wijn in nieuwe zakken?

Het besluit inrichtingseisen gaat verdwijnen. De eisen van het Bouwbesluit worden voldoende geacht voor inrichtingen waar alcohol wordt geschonken. De eis voor een afgescheiden slijtlokaal door middel van een verbindingsruimte blijft wel bestaan. De weg lijkt hiermee open te staan voor kleinschaligere horecabedrijven waar alcohol voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt. Deze kwamen vroeger niet aan de minimale vloeroppervlakte.

Wederverstrekking van alcohol wordt strafbaar. Dit wil zeggen dat een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige strafbaar wordt. Hiermee wordt het mogelijk om zowel de minderjarige als de meerderjarige een boete op te leggen.

Stunten met prijzen met meer dan 25% korting is straks niet meer toegestaan. Deze maatregel is met name bedoeld als preventiemaatregel voor de consument. De naleving daarvan komt bij de NVWA te liggen. Een maatregel in het kader van alcoholmatigingsbeleid.

Daarnaast wordt de verkoop van alcohol op afstand geregeld. Door betere regulering wordt de naleving van de leeftijdsgrens groter. Dit geldt zowel voor het moment van aankoop via internet als voor het moment van aflevering. Ook hier gaat de NVWA de handhaving verzorgen. Onder verkoop op afstand wordt verstaan het aanbieden en de aankoop van alcoholhoudende dranken via internet of telefoon, met verstrekking van de alcoholhoudende drank op het adres van de geadresseerde of bij een bedrijfsmatig ophaalpunt. Aankopen die worden opgehaald bij een filiaal van de verkoper vallen buiten de regels voor verkoop op afstand. Voor bestellingen van alcoholhoudende dranken moet een leeftijdsverificatiesysteem komen waarmee vastgesteld kan worden dat de koper op het moment van aankoop de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Daarnaast zal er een geborgde werkwijze worden geëist waarmee de verkoper van de alcoholhoudende drank beschrijft hoe op het moment van verstrekking van de alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt gecontroleerd en hoe ervoor wordt gezorgd dat de alcoholhoudende drank alleen wordt verstrekt aan personen die 18 jaar of ouder zijn. Bestellingen van alcoholhoudende dranken kunnen alleen worden afgeleverd op het adres van de geadresseerde waarvoor de alcoholhoudende drank is bestemd of bij een bedrijfsmatig ophaalpunt. 

Er komen in het kader van toezicht minderjarige (16 en 17 jarige) testinkopers.

De NVWA gaat beleidsregels ontwikkelen hoe met het toezicht zal worden omgegaan. Dit zal naar verwachting in navolging van het rookverbod een hoos met nieuwe juridische procedures kunnen geven.

De nieuwe Alcoholwet is niets meer of minder dan een wetswijziging van de Drank en Horecawet waarbij de naam van de wet wordt gewijzigd. Indien deze wetswijziging zal worden aangenomen dan lijkt er ruimte te gaan ontstaan voor kleinere inrichtingen waar het verstrekken van alcoholhoudende drank mogelijk is. Heeft u die wens. Hou de ontwikkelingen goed in de gaten.

Heeft u in uw contacten met de overheid juridische hulp bij nodig dan sta ik u graag terzijde.

Herman de Vries, jurist Adviesbureau Naruse. info@adviesbureaunaruse.nl of 06-21232162.

Geraadpleegde bronnen:file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/2.%20Memorie%20van%20toelichting%20-%20internetconsultatie%20190326%20(1).pdf