Personeelstekort in de horeca juridisch bezien.

We lezen het iedere dag in de kranten, de vakbladen en horen het op de radio. Personeelstekorten in de horeca. Is dat nu echt een probleem in werkelijkheid? Ja dat is het zeker. Los van bediening in horecazaken gelden er voor inrichtingen waar alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt aanvullende regels. Deze regels zijn terug te vinden in de Drank- en Horecawet en het besluit eisen zedelijk gedrag.

Voor een inrichting waar alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse worden verkocht (en ook voor slijtersbedrijven) is het van groot belang om personeel in dienst te houden die in het bezit zijn van het vereiste diploma sociale hygiëne (of daarmee gelijk te stellen diploma’s). Immers heb je een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet nodig op grond waarvan je moet voldoen aan de diploma-eisen van personeel. Als het aantal leidinggevenden op de vergunning staat vermeld niet meer juist is of onder een bepaald minimum komt kan dit gevolgen hebben voor de exploitatie. Het moet namelijk aannemelijk zijn dat tijdens de openingstijden van een horeca-inrichting vakbekwaam personeel in de zaak aanwezig is voor het houden van toezicht.

Als ondernemer moet je dit dus goed in de gaten houden en ervoor zorg dragen dat je exploitatie niet in gevaar komt door onderbezetting in vakbekwaam personeel. Hou daar rekening mee bij het inhuren van personeel en doe als dat mogelijk is zelf aan scholing van het personeel dat je in dienst hebt. Stel je personeel in staat het diploma te behalen. Je hebt daar immers zelf enorm veel profijt van. Desnoods kun je over die investering afspraken maken met je personeel. Als iemand een diploma heeft behaald en hij of zij voldoet aan de overige eisen van de wet dan kun je deze laten bijschrijven als leidinggevende op de vergunning.

Waaraan moet een leidinggevende in een horecabedrijf als bedoeld in artikel 3 van de wet aan voldoen? Leidinggevenden van een horecabedrijf hebben de leeftijd van 21 jaar, zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag en mogen niet onder curatele staan. Zij beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne.

Let op, ben je ondernemer dan ben je ook leidinggevende in de zaak en moet je dus voldoen aan de eisen van leidinggevende. Een uitzondering voor leidinggevenden aan de eisen is opgenomen in artikel 8, vierde lid van de Drank en Horecawet. Het gaat daarbij om vaak grotere bedrijven waarbij in een bestuursstatuut is vastgesteld dat bepaalde personen zich niet met de horecabedrijfsvoering bezig houden.

Loopt u in de praktijk ergens tegenaan dan ben ik u graag behulpzaam.

Herman de Vries

Juridisch adviseur Adviesbureau Naruse

www.adviesbureaunaruse.nl

info@adviesbureaunaruse.nl

06-2 12321 62